logo

kievstar logo (067) 915-78-86  mts logo (095) 276-08-16  life logo (063) 667-25-71 

  

 

 

 


 

 

 

Тест: Бухгалтерский учет

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Поля, обязательные к заполнению.
ФИО *
E-mail *
Номер телефона *

Початковий рівень

1. До місцевих податків та зборів належать: *
Податок на прибуток підприємства, мито
ПДВ,акцизний збір,плата за землю
Єдиний податок,збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
ПДВ,мито
2. Доходи,що не враховуються для визначення податку на прибуток підприємства: *
Сума попередньої оплати та авансів,отримана в рахунок оплати товарів
Сума безнадійної кредиторської заборгованості
Сума штрафів, фактично отримана за рішенням сторін
3. В який момент мають бути оформлені первинні документи: *
після проведення господарської операції
в момент проведення господарської операції, або, якщо це неможливо, одразу після її завершення
до проведення господарської операції
тільки за розпорядженням керівника
в будь-який час
4. Визначити, який з бухгалтерських записів відображає видачу готівки на відрядження : *
Дебет 375 “Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків” , Кредит 30 “Каса“
Дебет 30 “Каса“ , Кредит 372 “Розрахунки з підзвітними особами“
Дебет 66 “Розрахунки з оплати праці” , Кредит 30“Каса”
Дебет 372 “Розрахунки з підзвітними особами” , Кредит 30 “Каса”
Дебет 23 “Виробництво” , Кредит 30 “Каса”
5. Який документ містить інформацію про використання підзвітних сум: *
авансовий звіт
матеріальний звіт
звіт касира
посвідчення про відрядження
товарний звіт
6. Визначити, що означає Кредитове сальдо по рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці”: *
Суму утриманих із заробітної плати податків
Суму нарахованої, але ще не виплаченої заробітної плати
Суму виданої працівникам заробітної плати
Суму грошей у касі, що залишилася після виплати заробітної плати
Суму, що видана банком для виплати заробітної плати
7. Кредитовий оборот за період по рахунку 661 “Розрахунки за заробітною платою” складає суму 1200 грн., це означає, що: *
За період із заробітної плати утримано прибутковий податок в сумі 1200 грн.
Сума утриманих із заробітної плати податків та платежів за період склала 1200 грн.
Сума нарахувань по оплаті праці за період склала 1200 грн.
Сума грошей у касі, що залишилася після виплати заробітної плати на момент складання балансу, складає 1200 грн.
Сума виданої працівникам заробітної плати складає 1200 грн.
8. Залишок заборгованості перед Постачальниками на початок періоду складав суму - 10000 грн., отримано, та оприбутковано на склад товарно-матеріальних цінностей від Постачальників за період на суму 20000 грн., сплачено постачальникам за період - 15000 грн. Залишок заборгованості перед Постачальниками у кінці періоду повинен дорівнювати: *
20000 грн.
10000 грн.
30000 грн.
15000 грн.
5000 грн.
9. Визначити, яку з нижче наведених операцій відображає бухгалтерський запис Дебет 10 “Основні засоби” – Кредит 15 “Капітальні інвестиції”: *
Оприбуткування основних засобів
Списання суми зносу по вибулим основним засобам
Реалізацію основних засобів
Нарахування зносу
Введення основних засобів до експлуатації
10. Визначити, що означає Кредитовий оборот по рахунку 6811 “Розрахунки за авансами одержаними”: *
Суму одержаних авансом товарів
Суму грошових коштів, одержаних в якості передоплати.
Суму сплачених постачальникам рахунків
Суму повернених авансів
Суму заборгованості підприємства перед постачальниками по авансам

Середній рівень

1. Обєктом оподаткування податком на прибуток підприємства в Україні є прибуток, який визначається шляхом: *
Зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду
Зменшення суми доходів на суму витрат
Зменшення суми доходів на суму амортизаційних відрахувань
Зменшення договірної вартості реалізації продукції з ПДВ на суму собівартості реалізованої
2. Дохід від реалізації товарів визнається за датою: *
Відвантаження товарів покупцям
Отримання грошових коштів за такий товар
Понесення витрат для отримання такого товару
Переходу покупцеві права власності за такий товар
3. Операції,що підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою: *
Експорт товарів,якщо їх експорт підтверджений митною декларацією,оформленою відповідно до митного законодавства
Постачання послуг з міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом
Випуск за кошти цінних паперів,що емітовані суб’єктами підприємницької діяльності
Надання рекламних послуг
4. Дохід від надання послуг визнається за датою: *
Складання акта, яких підтверджує надання послуг
Отримання грошових коштів за надані послуги
Понесення витрат для надання послуг
Попередньої оплати послуг
5. Визначити, яка з операцій спричинює до зміни суми валюти балансу: *
Повернена у касу готівка підзвітною особою в сумі 60 грн.
Видано з каси у підзвіт готівку на відрядження в сумі 300 грн.
Зараховано на поточний рахунок в банку аванс від покупця в сумі 2000 грн.
Переданий зі складу в бухгалтерію калькулятор для використання вартістю 200 грн.
Утримано із заробітної плати прибутковий податок в сумі 360 грн.
6. В складі яких витрат обліковуються нараховані відсотки за отримані кредити: *
Собівартості реалізації
Витрати на збут
Адміністративні витрати
Фінансові витрати
Інші витрати операційної діяльності
7. Визначити, який бухгалтерський запис відображає утримання прибуткового податку з заробітної плати: *
Дебет 662 “Розрахунки з депонентами” , Кредит 661 “Розрахунки по заробітній платі”
Дебет 661 “Розрахунки по заробітній платі” , Кредит 92 “Адміністративні витрати”
Дебет 661 “Розрахунки по заробітній платі” , Кредит 661 641 “Розрахунки за податками”
Дебет 641 “Розрахунки за податками” , Кредит 661“Розрахунки по заробітній платі”
Дебет 661 “Розрахунки по заробітній платі” , Кредит 301 “Каса в національній валюті”
8. Визначити, що означає Дебетове сальдо по рахунку 46 “Неоплачений капітал”: *
Суму готівкових коштів, які отримані в касу від засновників товариства.
Суму внесених, на момент складання балансу, установчих внесків засновників товариства.
Суму невнесених, на момент складання балансу, установчих внесків засновників товариства.
Суму дивідендів, яку необхідно виплатити засновникам товариства
Суму, що видана банком для виплати заробітної плати засновникам товариства.
9. Визначити, який з методів списання не відноситься до методів списання вартості запасів, які вибули: *
За середньозваженою собівартістю
За собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО)
За собівартістю останніх за часом надходження запасів (ЛІФО)
За методом нормативних затрат
10. Визначити, яку з нижче приведених операцій відображає бухгалтерський запис Дебет 131 “Знос основних засобів” – Кредит 10 “Основні засоби”: *
Списання суми зносу по вибулим основним засобам
Реалізацію основних засобів
Нарахування зносу
Зменшення суми доходу
Витрати, пов’язані з ліквідацією основних засобів

Високий рівень

1. Датою отримання доходів від продажу іноземної валюти є дата: *
Надходження коштів від продажу на банківський рахунок
Переходу права власності на іноземну валюту
Виникнення доходів згідно з П(с)БО
Продажу іноземної валюти
2. Датою отримання інших доходів є дата: *
Нарахування доходів
Виникнення доходів згідно с П(с)БО
Переходу права власності
Надходження коштів на банківський рахунок
3. Витрати,що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку: *
Витрати за операціями в іноземній валюті
Амортизація наданих в оперативну оренду необоротних активів
Сума попередньої(авансової) оплати товарів,робіт,послуг
Витрати на погашення основної суми отриманих банківських кредитів.
4. Не є об’єктом оподаткування ПДВ операції платників з: *
Постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та вантажів залізничним транспортом
Постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України
Надання послуг страхування, особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону.
Постачання послуг із проведення експертизи
5. Що відображає бухгалтерський запис Дебет 443 “Прибуток використаний у звітному періоді” - Кредит 671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами”: *
нарахування заробітної плати працівникам з числа засновників
заборгованість по підписці на акції після реєстрації АО
виплату доходів акціонерам
нарахування дивідендів засновникам
нарахування заборгованості засновників по установчим внескам
6. Визначити, який з бухгалтерських записів відображає виписку та видачу постачальнику векселя в національній валюті за отримані матеріали: *
Дебет 201 “Сировина та матеріали” , Кредит 341 “Короткострокові векселі, одержані в нац. валюті”
Дебет 201 “Сировина та матеріали” , Кредит 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”
Дебет 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” , Кредит 621 “Короткострокові векселі, видані в нац. валюті”
Дебет 341 “Короткострокові векселі, одержані в нац. валюті” , Кредит 631“Розрахунки з вітчизняними постачальниками”
Дебет 621 “Короткострокові векселі, видані в нац. валюті” , Кредит 631“Розрахунки з вітчизняними постачальниками”
7. Визначити, який бухгалтерський запис відображає утримання із заробітної плати винної особи суми *
Дебет 66“Розрахунки з оплати праці” , Кредит 281 “Товари на складі”
Дебет 375 “Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків\\“ , Кредит 66“Розрахунки з оплати праці”
Дебет 30“Каса” , Кредит 281 “Товари на складі”
Дебет 375 “Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків\\“ , Кредит 281“Товари на складі”
Дебет 66“Розрахунки з оплати праці” , Кредит 375 “Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків\\“
8. Визначити, де в балансі відображається Кредитове сальдо по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» *
У складі необоротних активів
У складі грошових коштів
У складі джерел власних коштів
У складі короткострокових зобов’язань підприємства
У складі довгострокових зобов’язань підприємства
9. Залишок заборгованості Покупців перед підприємством на початок періоду складав суму - 10800 грн., продаж за період склав суму 52000 грн., надходження від покупців в погашення заборгованості склало суму - 47000 грн. Залишок заборгованості Покупців перед підприємством у кінці періоду повинен дорівнювати: *
62800 грн.
15800 грн.
109800 грн.
5000 грн.
57800 грн.
10. Визначити, яку з нижче наведених операцій відображає бухгалтерський запис Дебет 972 “Собівартість реалізованих основних засобів” – Кредит 10 “Основні засоби”: *
Списання суми зносу по вибулим основним засобам
Списання первісної вартості основних засобів в зв’язку з ліквідацією
Витрати, пов’язані з ліквідацією основних засобів
Списання основних засобів за залишковою вартістю в зв’язку з продажем
Зменшення суми доходу на суму зносу основних засобів
mad4media user interface design
 

1с бухгалтерия курсы, 1с обучение, бухгалтерские курсы, бухгалтерские курсы киев, бухгалтерский учёт курсы, курси 1с київ, курси бухгалтера, курси бухгалтерів, курси бухгалтерів київ, курсы 1с, курсы 1с киев, курсы бухгалтера, курсы бухгалтера киев, курсы бухгалтерии киев, курсы бухгалтеров, курсы бухгалтеров киев, курсы бухгалтеров в киеве, курсы бухгалтерского учета киев, курсы бухучета киев, курсы главного бухгалтера, курсы главных бухгалтеров киев, курсы для бухгалтеров, английский для бухгалтеров, английский язик для бухгалтеров, бизнес английский, бизнес английский киев, деловой английский киев, корпоративный английский, курсы английского для бухгалтеров, курсы английского на позняках, курсы английского позняки, курсы бизнес английского киев, курсы бизнес английского язика, курсы делового английского, курсы финансового английского, финансовый английский, финансовый английский киев

 
vk logoodnoklasniki logo